post_image

ترومای سیستم ادراری

سابقه­ و هدف :  سوانح و حوادث یکی از مشکلات عمده بهداشتی، درمانی و اجتماعی جوامع امروزی را تشکیل می دهند و ترومای سیستم ادراری علت اصلی مرگ و میر، بستری و ناتوانی در تمام گروه­های سنی۱ تا ۴۰ سال میباشد. در این بین فراوانی آسیب سیستم ادراری تناسلی در ۱۰- ۳ درصد موارد گزارش شده است. تاخیر در مراقبت از بیماران ترومای سیستم ادراری ممکن است پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته باشد. این پژوهش با هدف تعیین پیامدهای زودرس تروماهای سیستم ادراری تناسلی در دو بیمارستـان کرمانشاه طی ۱۵ سال اخیر انجام شده است.  مواد و ­روش­ها:  این مطالعه از نوع مقطعی میباشد. جامعه مورد پژوهش این مطالعه، ۱۴۳ بیمار مبتلا به تروما بودند که طی سال­های ۸۷-۱۳۷۳ به بیمارستان چهارمین شهید و بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه نموده­اند. با مراجعه به پرونده این بیماران اطلاعات لازم جمع آوری شده و توصیف شدند.  نتایج:  نتایج این مطالعه نشان داد ۷/۹۳ درصد بیماران را مردان تشکیل می دادند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه ۶/۱۳ ±۵۱/۲۸ سال بود. ۵/۸۰ درصد افراد مورد مطالعه دچار ترومای غیرنافذ بودند. محل ایجاد صدمه در ۲/۲۶ درصد موارد پنیس، ۸/۲۴ درصد مجرا، ۳/۲۱ درصد بیضه و ۷/۱۷ درصد کلیه بود. علت ایجاد صدمه در ۸/۲۱ درصد؛ ضربه، ۱/۲۱ درصد؛ سقوط از ارتفاع و۳/۱۱ درصد؛ تصادف بود. روش تشخیص در اکثر موارد (۸/۵۳ درصد) معاینه بالینی بود. نوع درمان انجام شده در ۲/۷۳ درصد موارد   باز بود. یک نفر از بیماران مورد بررسی فوت نمود. پیامد ترومای وارد شده شامل دو مورد نفرکتومی، یک مورد برداشتن مثانه و ۵۲ مورد ترمیم بود.  

نتیجه­ گیری :

 بیشترین پیامد زودرس تروماهای سیستم ادراری در این مطالعه، ترمیم محل صدمه دیده بود که از طریق عمل   انجام گردید. لذا سازماندهی مناسب مراکز تروما و آموزش خود مراقبتی به بیمار در خصوص نیاز به پیگیری معالجات سبب دستیابی بهتر به مراقبت­های بالینی مقتضی و کاهش عوارض دیررس خواهد شد.

منبع: بیمارستان کرمانشاه

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک