post_image

در یک زوج طبیعی که جلوگیری ننمایند در طی ۱ سال در %۹۰ موارد بارور می شوند
در صورتی که یک زوج بدون جلوگیری بعد از یک سال بارور نشوند میتواند ناباروری مطرح گردد

شیوع ناباروری در کل جامعه %۱۵ بوده که از این میزان حدود %۲۰ فقط عامل مرد عامل ناباروری بودهودر %۳۰-%۴۰ هم زن وهم مرد عامل هستند
در زوجهای نابارور در صورتیکه نطفه فرد صفر نباشد در طی ۴ سال حدود %۲۵-%۳۵ خود بخود و بدون درمان بارور میشوند

تشخیص ناباروری

اولین بررسی شامل پرسیدن نحوه و میزان فعالیت جنسی و زمان انو ارتباط ان با سیکل تخمک گذاری همسر و استفاده از مواد مختلف در هنگام نزدیکی بوده که بسیاری از انها اثر مخرب روی نطفه دارند

مرحله بعدی معاینه فیزیکی مرد استکه در اینجا شامل معاینه کلی بدن و نحوه رویش موهای بدن و صورت وظاهر مردانه سپس معاینه بیضه ها که در محل طبیعی حود هستند و یا نه و نیز احتمال وجود واریکوسل میباشد و همینطور اندازه بیضه ها سپس معاینه برای ادرار که ایا نجرای خروج ادرار در محل طبیعی خود میباشد یا نه .

مرحله بعدی اگاهی از داروهای مصرفی و نیز بیماریهای زمینه ای در صورت وجود میباشد
اخرین مرحله بررسی سرد ازمایش نطفه بوده که باید به طرز صحیح انجام شود و درصورت وجود زمان حداقل ۲-۳ انجام شود

منبع : eswl و post

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک