post_image

سابقه‎ ‎و‎ ‎هدف‎: ‎دفع‎ ‎خودبخودی‎ ‎سنگ‎ ‎های‎ ‎حالب‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎در‎ ‎اندازه‎ ‎های‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ۶ ‎میلی‎ ‎متر‎ ‎شایع‎ ‎است‎. ‎افراد‎ ‎متعددی‎ ‎از‎ ‎داروهایی از‎ ‎قبیل‎ ‎کورتیکواستروئید،‎ ‎بلوک‎ ‎کننده‎ ‎های‎ ‎کانال‎ ‎کلسیم‎ ‎و‎ ‎بلوک‎ ‎کننده‎ ‎گیرنده‎ ‎آلفا‎ ‎برای‎ ‎دفع‎ ‎خودبخودی‎ ‎سنگ‎ ‎استفاده‎ ‎کرده‎ ‎اند‎. ‎در این‎ ‎مقاله‎ ‎سعی‎ ‎شده‎ ‎تا‎ ‎توسط‎ ‎یک‎ ‎مطالعه‎ ‎بالینی‎ ‎اثر‎ ‎تامسولوسین‎ ‎در‎ ‎عبور‎ ‎خودبخودی‎ ‎سنگ‎ ‎ارزیابی‎ ‎گردد‎. ‎هدف‎ ‎اصلی‎ ‎ما‎ ‎بررسی نقش‎ ‎بالقوه‎ ‎تامسولوسین‎ ‎در‎ ‎همراهی‎ ‎با‎ ‎درمان‎ ‎دارویی‎ ‎استاندارد‎ ‎جهت‎ ‎درمان‎ ‎حمایتی‎ ‎سنگ‎ ‎های‎ ‎حالب‎ ‎تحتانی‎ ‎می‎ ‎باشد‎.‎

مواد‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ها‎: ‎یک‎ ‎مطالعه‎ ‎بالینی‎ ‎تصادفی‎ (Randomized Clinical Trial)‎، کد ‏‎ ‎‏ ‏‎= IRCT‎‏ ۲۶۱۰ بین‎ ‎سال‎ ‎های‎ ۱۳۸۵‎تا‎ ۱۳۸۶‎‏ ، برروی ۱۰۰ بیمار‎ ‎مبتلا‎ ‎به‎ ‎درد‎ ‎کولیکی‎ ‎کلیه‎ ‎که‎ ‎سنگ‎ ‎حالب‎ ‎تحتانی‎ ‎با‎ ‎سایز‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎‎۷‎میلی‎ ‎متر‎ ‎داشتند‎ ‎و‎ ‎توسط ‏CT‏ اسکن،‎ ‎سونوگرافی‎ ‎از محل ‏UVJ‏ یا ‏KUB‏ تشخیص‎ ‎آن‎ ‎مسجل‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎صورت‎ ‎گرفت‎. ‎بیماران‎ ‎مبتلا‎ ‎به‎ ‎عفونت‎ ‎ادراری،‎ ‎درد‎ ‎مقاوم‎ ‎به‎ ‎درمان‎ ‎یا‎ ‎نیازمند‎ ‎به مداخله‎ ‎درمانی‎ ‎اورژانسی‎ ‎از‎ ‎مطالعه‎ ‎حذف‎ ‎شدند‎. ‎به‎ ۵۰ ‎بیمار‎ ‎فقط‎ ‎رژیم‎ ‎استاندارد‎ ‎ضد‎ ‎درد‎ ‎و‎ ‎به‎ ۵۰ ‎بیمار‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎رژیم‎ ‎ضد‎ ‎درد تامسولوسین‎ ‎با‎ ‎دوز‎۰/۴ ‎‏ ‏mg/day‏ داده‎ ‎شد‎. ‎ نتایج‎: ‎میزان‎ ‎دفع‎ ‎خودبخودی‎ ‎سنگ‎ ‎در‎ ‎گروه‎ ‎اول۶۰% (۳۰نفر از ۵۰بیمار) و ۸۶% بیمار (۴۳نفر از ۵۰بیمار) در گروه ‏دوم بود ‏‎(P=0/ 1)‎‏ و زمان متوسط دفع سنگ ۲/۲ + ۱/۸ روز ( بین ۱۲ ـ ۵/۳) و ۷/۲ + ۱/۵ روز (بین ۵/۱۰ ـ ‏‏۱/۸) به ترتیب در گروه اول و دوم بود (۰۰۵/۰ =p) ‏ نتیجه‎ ‎گیری‎: ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎داروی‎ ‎تامسولوسین‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎واضح‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎خودبخودی‎ ‎دفع‎ ‎سنگ‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎زمان‎ ‎متوسط‎ ‎دفع‎ ‎سنگ می‎ ‎شود‎.‎

منبع : journals

 

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک