بررسی تاثیر درمان خوراکی با آنتی بیوتیک

بررسی تاثیر درمان خوراکی با آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت اپیزیوتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل در سال ۸۰

اپیزیوتومی شایعترین عمل جراحی مامائی بوده و عفونت آن ناشایع است شیوع آن ۱/۰% گزارش شده و میزان عفونت با پارگی درجه ۳و۴ به ۱ الی ۲% افزایش می یابد. علائم بالینی عفونت اپیزیوتومی شامل درد موضعی ، دیزاوری تغییر رنگ قرمز یا قهره ای محل برش و تورم لبه زخم و در موارد شدید باز شدن بخیه ها و ترشح مایع سروزی ، خون یا اگزودای چرکی از محل زخم می باشد در اکثر مراکز ایران برای پیشگیری از عفونت اقدام به تجویز آنتی بیوتیک خوراکی حداقل به مدت ۵ روز بعد از زایمان می نمایند. با توجه به قیمت بالای آنتی بیوتیک و تعداد زیاد بیمارانی که زایمان همراه اپی زیوتومی دارند، هزینه بالائی را به خود اختصاص می دهد.

 اهداف:

پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان شیوع عفونت اپیزیوتومی و تعیین تاثیر درمان خوراکی با آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت اپیزیوتومی در زنان کم خطر مراجعه کننده به مرکز آموزشی ، درمانی علوی اردبیل در سال ۸۰-۷۹ انجام شده است.

روش تحقیق :

این پژوهش یک مطالعه کار آزمائی بالینی بوده و جامعه پژوهش کلیه خانمهای حامله شکم اول و دوم کم خطر مراجعه کننده به بیمارستان علوی بوده است معیارهای انتخاب بیماران کم خطر شامل پارگی کیسه آب کمتر از ۶ ساعت ، تعداد معاینه واژینال در طول لیبر کمتر از ۶ بار ، طول مدت مرحله دوم زایمان ۵۰ دقیقه یا کمتر، شستشوی کامل دستگاه تناسلی حین زایمان و عدم استفاده از واکیوم یا فورسپس در ختم زایمان بوده است. خانمهای حامله واجد شرایط فوق به طور تصادفی به دو گروه ۲۰۳ نفره تجربی و مقایسه تقسیم شدند به گروه اول کپسول آمپی سیلین و به گروه بعدی دارو نما داده شد.

 بیماران در روز دهم بعد از زایمان از نظر عفونت محل اپی زیوتومی مورد بررسی قرار گرفتند برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و برای تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون x2 استفاده شد. نتایج :

در ۳۸ نفر (۳/۲۵%) گروه شاهد و ۱۷ نفر از (۱/۱۱%) گروه تجربی و با در نظر گرفتن معیارها، عفونت دیده شده است و بین ابتلا به عفونت در دو گروه آزمون آماری مجذور کای تفاوت معنی داری را نشان داده است (x2=10/27 df=1 P=0/0001). شیوع عفونت اپیزیوتومی در تحقیقات مشابه کشورهای خارجی ۸/۰% -۳۵/۰% و در مرکز آموزشی ، درمانی علوی اردبیل ۱/۱۱% در گروه تجربی و ۳/۲۵% در گروه مقایسه بوده که بسیار بالاتر از آمار جهانی است و بین شیوع عفونت در گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی دار آماری مشاهده شده، بنابراین تجویز آنتی بیوتیک پس از زایمان در شرایط فعلی در این مرکز ضروری است.

منبع: اطلاعات تحقیقاتی

 پیشگیری از عفونت

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک