post_image

سونوگرافی و بیوپسی

نتایج بیوپسی پروستات۱۰-۱۴گانه با کمک سونوگرافی ترانس رکتال

امروزه با انجام آزمایش تومورمارکرPSA برای مردان بالاتراز ۵۰ سال که حتی از نظربالینی درتوشه رکتال یافته ای نداشتند تعداد افرادی که با سرطان پروستات شناخته می شوند بیشترشده است ولی تشخیص نهایی با بیوپسی پروستات است. روش بیوپسی سنتی پروستات از طریق پرینه با انگشت کارایی ندارد وروش بیوپسی باراهنمایی سونوگرافی ترانس رکتال ۱۰-۱۴ گانه که دراین مقاله نتایج آن موردنظر می باشد اولین بار درمشهد با تعداد ۱۹۶ بیمار گزارش می شود.
روش کاراین مطالعه به صورت مقطعی از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۸ در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است. ۱۹۶ بیمارکه یا درتوشه رکتال پروستات یافته غیرطبیعی داشته اند یاPSA  بالاتر ازng/ml 10 و یاPSA بین ۴-۱۰ng/ml داشته و نسبتFree PSA به Total PSAکمتر از ۲۰% بوده است جهت بیوپسی انتخاب شده اند. بیوپسی با راهنمایی سونوگرافی ترانس رکتال و سوزن با طول ۲۲ میلیمتر و به تعداد ۱۰-۱۴ عدد به عمل می آید ونمونه های به دست آمده هرکدام جداگانه جهت آسیب شناسی ارسال می گردد. نتایج با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایجاز ۱۹۶ بیمار آسیب شناسی در۷۳ بیمار(۲/۳۷%) سرطان پروستات را گزارش نمود و در۱۴بیمار(۱/۷%) PIN (نتوپلازی انترااپی تلیال) و در ۱۰۸ بیمار(۱/۵۵%) خوش خیم گزارش نمود. یک مورد نیز بافت ارسالی کافی نبود. در۱۴ بیمار بیوپسی ۱۰ گانه سرطان پروستات را نشان نداد(۱/۷%) که با بیوپسی۱۴-۱۸
در ۲۵% سرطان گزارش شد. بین سن بیماران و FPSA و TPSA ارتباط معنی داری وجود نداشت. بین گلسیون اسکور و ) TPSAتوتال) ارتباط معنی داری وجودداشت. اما بینGS و FPSA ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان داد که امروزه بیوپسی ترانس رکتال۱۰-۱۴ گانه باراهنمایی سونوگرافی و انجام بیوپسی ۱۰ گانه نسبت به روش کلاسیک از قدرت بالاتری در تشخیص سرطان پروستات برخوردار است.

مقدمه :

استفاده از رزکسیون پروستات از طریق مجرا در بیماران با سطح بالای PSA و علایم ادراری تحتانی که بیوپسی های منفی قبلی داشته‌اند محل اختلاف می‌باشد. این مطالعه در نظر دارد ارزش تشخیصی رزکسیون پروستات از طریق مجرا را در تشخیص سرطان پروستات در این بیماران بررسی نماید.

روش کار : این مطالعه مقطعی به بررسی ۴۰ بیمار با علایم ادراری تحتانی و افزایش PSA که مورد بیوپسی پروستات ده تا دوازده‌گانه با گاید سونوگرافی ترانس رکتال قرار گرفته بودند و نتیجه بیوپسی ایشان منفی بود، انجام شد. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک، علایم (بر اساس IPSS ) معاینه توشه رکتال سطح PSA و نتیجه سونوگرافی ترانس رکتال، بیماران مورد پیگیری قرار گرفتند و PSA آن‌ها ۳ و ۶ ماه بعد کنترل شد و بیمارانی که همچنان PSA بالا داشتند مورد بیوپسی دوازده تا هجده‌گانه ترانس رکتال تحت گاید سونوگرافی قرار گرفتند. در نهایت بیمارانی که طی دو نوبت بیوپسی منفی داشتند مورد TURP قرار گرفتند و نمونه‌های حاصل جهت بررسی آسیب شناسی ارسال شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از t-test استفاده شد.

نتایج : از بین ۴۰ بیمار مورد بررسی پس از انجام TURP ، ۱۴ مورد سرطان گزارش شد (۳۵%) که چهار نمونه (۸۷/۲۵%) گرید بالا و شش نمونه (۸۵/۴۲%) امتیاز گلیسون ۴+۳ و چهار نمونه (۸۷/۲۵%) امتیاز گلیسون ۳+۲ داشتند. داده‌های حاصل از دو گروه دارای سرطان و فاقد سرطان از نظر سن PSA اولیه و ۳ و۶ ماه بعد، امتیاز IPSS و حجم پروستات اختلاف آماری نداشت.

نتیجه گیری :انجام TURP در تشخیص سرطان پروستات در بیماران با سطح بالای PSA و علایم ادراری تحتانی مثبت که دو نوبت بیوپسی منفی قبلی داشته‌اند می‌تواند موثر باشد.

یافته‌ها: در بیماران مشکوک به سرطان پروستات که علیرغم بیوپسی منفی همچنان شک بالا به سرطان وجود دارد TURP می‌تواند در تشخیص بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر میزان تشخیص TURP در بیماران با دو نوبت بیوپسی منفی قبلی ۳۵ درصد بوده است.

منابع : مجله پزشکی ارومیه و دانشکده پزشکی مشهد

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک