فتق مغبنی:

کانال مغبنی که در کشالة ران قرار دارد، داخل شکم را با کیسة بیضه مرتبط می سازد. این کانال در شرایط طبیعی بسته می شود. اگر این کانال باز باقی بماند، محتویات شکم، مثلاً روده ها از آن وارد کیسة بیضه شده و فتق مغبنی ایجاد می شود. اکثر بیضه های نزول نکرده همراه با باز بودن کانال مغبنی هستند، و معمولاً هنگام عمل جراحی برای پائین آوردن بیضه، فتق کودک نیز عمل جراحی شده و کانال مذبور بسته می شود. در یک مردیکه دارای بیضة نزول نکردة درمان نشده می باشد، ممکن است بعدها با شکایت فتق مراجعه نماید.
ضربه: وقتی بیضه ها در داخل کیسة بیضه قرار دارند، بعلت متحرک بودن کیسة بیضه احتمال ضربه و آسیب دیدن آنها اندک است، ولی وقتی بیضه در کشالة ران قرار دارد، بعلت ثابت بودن محل آن، به آسانی با ضربه آسیب می بیند. این اتفاق حین ورزشهای ساده مثل، فوتبال و کاراته  می تواند روی دهد.

منبع: هفت سیب

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک