post_image

بی اختیاری مثانه و روده در سکته مغزی شایع میباشد. بعلت حفظ مرکز ادراری در پل مغز، در رفلکس ادرار کردن همزمانی شل شدن اسفنکتر داخلی و انقباض دترسور به طور نرمال وجود دارد. حجم باقیمانده ادرار نرمال است مگر اینکه بزرگی پروستات(BPH) یا سایر مشکلات انسدادی خروجی مثانه وجود داشته باشد.

بی اختیاری بعلت نقص مهار ارادی ادرار به دلیل آسیب نورون حرکتی فوقانی(UMN) است که باعث فوریت ادرارمی شود. در افراد آگاه ، اطلاع از نیاز به ادرار کردن دست نخورده باقی مانده و گرفتار نمیشود ولی بی حرکتی ، نگلکت یک طرفه و نقایص ارتباطی باعث می شوند که فرد در استفاده از وسایل جهت ادرار کردن یا کمک خواستن جهت ادرار کردن دچار مشکل شود.

اگر چه  بیشتر کسانی که از سکته مغزی جان سالم به در می برند و دیابت دارند ادرار  کردن مهار نشدنی و بی اختیاری ادراری دارند، برخی از آنها ممکن است مثانه هیپوتون ناشی از نوروپاتی اتونومیک یا پاراسمپاتیک در عضله دترسور داشته باشند که در این بیماران بررسی حجم ادرار باقی مانده لازم است.

بی اختیاری مدفوع به دلیل رفلکس مهار نشده تخلیه رکتوم رخ میدهد.

منبع: رهاب

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک