post_image

واریکوسلکتومی

تاثیر واریکوسلکتومی بر روی پارامترهای اسپرم و میزان حاملگی

یکی از عوامل ایجاد کننده ناباروری در مردان بیماری واریکوسل است که اثرات منفی بر روی پارامترهای اسپرم باقی می گذارد. با انجام واریکوسلکتومی که یکی از روشهای موثر برای درمان آن می باشد، بهبود قابل توجهی در پارامترهای اسپرم بوجود خواهد آمد. هدف این مطالعه بررسی پارامترهای اسپرم قبل و بعد از واریکوسلکتومی و میزان ایجاد باروری می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه به روش مداخله ای بر روی ۱۱۸ زوج ناباروری که با علت مردانه و داشتن بیماری واریکوسل طی سالهای ۸۳-۸۲ به مرکز ناباروری حضرت فاطمه الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراجعه کرده بودند انجام گرفت و پارامترهای اسپرم قبل و بعد از واریکوسلکتومی و نتیجه حاملگی با یکدیگر مقایسه شد.
یافته ها: نوع واریکوسل در ۷۲ نفر (۶۱%) یک طرفه و در ۴۶ نفر (۳۹%) دو طرفه بود. میانگین (± انحراف معیار) تعداد اسپرم از ۴۲٫۳±۲۶٫۹ میلیون قبل از عمل به ۴۸٫۴±۲۷٫۱ میلیون بعد از عمل رسید. همچنین متوسط حرکت اسپرم (± انحراف معیار) از ۵۰٫۸±۱۸ درصد به ۵۴٫۸±۱۷٫۹ درصد و Round Cells از ۱٫۹±۴٫۷ به ۰٫۶±۳٫۳ درصد رسید که این روند در هر سه حالت معنی دار بوده است (P<0.007). میانگین مورفولوژی طبیعی اسپرمها نیز بعد از عمل افزایش نشان داد ولی معنی دار نبود. میزان حاملگی، بعد از واریکوسلکتومی در ۴۲% افراد دیده شد که با احتساب تعدادی از افراد که از روشهای مختلف ART کمک گرفته بودند تا ۴۸٫۳% افزایش نشان داد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که واریکوسلکتومی باعث افزایش پارامترهای اسپرم شده و همچنین با افزایش میزان مورفولوژی طبیعی اسپرم، باروری، تقریبا در نیمی از افرادی که تحت این عمل قرار گرفته اند، ایجاد گردید.

منبع: مگیران

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک