post_image

پروستات TCC

پیش‌بینی درگیری پروستات توسط تومور مثانه با استفاده از مشخصات پاتولوژیک تومور مثانه

هدف مطالعه

بررسی عوامل مرتبط با درگیری پروستات توسط TCC مثانه

نوع مطالعه

توصیفی مقطعی

نحوه نمونه گیری

نمونه گیری پیاپی

محل انجام مطالعه

بیمارستان شهید لبافی نژاد

بیماران

بیمارانی با TCC مثانه اثبات شده که کاندیدای رادیکال سیستکتومی بودند و بین ژانویه ۲۰۰۳ و نوامبر ۲۰۰۵ به مرکز فوق مراجعه کرده بودند (۶۰ بیمار) وارد مطالعه شدند. میانگین سن بیماران ۱/۱۱ ± ۹/۶۳ سال بود. معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از: سابقه جراحی مثانه یا پروستات، شیمی درمانی، و رادیوتراپی لگن یا قسمت تحتانی شکم .

روش کار

پس از انجام رادیکال پروستاتکتومی، مطالعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی توسط یک نفر پاتولوژیست انجام گردید و مشخصات تومور شامل تعداد آن (تومور منفرد یا وجود چند تومور)، حداکثر قطر تومور (سانتی­متر)، وجود CIS (carcinoma in situ) ، فاصله تومور از گردن مثانه، گرید و استیج تومور، درگیری عروقی یا پری نورال، و همچنین وجود درگیری پروستات ثبت شد. به علاوه، پیش از انجام عمل، سونوگرافی یا CT scan جهت بررسی وجود هیدرونفروز انجام گردید .

پیامدها

پروستات

از میان بیماران ۱۵ نفر (۲۵%) دچار TCC پروستات بودند. میانگین سن بیماران با و بدون درگیری پروستات به ترتیب ۴/۱۲ ± ۲/۶۳ و ۸/۱۰ ± ۲/۶۴ سال بود (۷۹/۰ p: ). از میان بیماران مبتلا به TCC پروستات، ۸ نفر (۳/۵۳%) دچار درگیری عروقی بودند، در حالیکه ۸/۱۷% بیماران گروه مقابل (۸ نفر) چنین مشکلی را داشتند؛ این تفاوت از نظر آماری معنی­دار بود (۰۰۷/۰ p: ). متغیر دیگری که تفاوت آن بین دو گروه با و بدون درگیری پروستات معنی­دار بود، فاصله تومور از گردن مثانه بود که به ترتیب برابر با ۳۵/۰± ۴۶/۰ در مقابل ۱۰/۱ ± ۷۹/۱ سانتی­متر بود (۰۰۱/۰ p< ). تفاوت معنی­داری بین سایر متغیرها و درگیری پروستات دیده نشد، بدین ترتیب که در گروه با و بدون درگیری پروستات به ترتیب تومور متعدد در ۱۱ (۳/۷۳%) در مقابل ۲۱ (۷/۴۶%) مورد (۰۷/۰ p: )، قطر تومور بیش از ۲ سانتی­متر در ۱۲ (۸۰%) در مقابل ۳۸ (۴/۳۸%) مورد (۰۶۹/۰ p: )، CIS در ۶ (۴۰%) در مقابل ۱۶ (۶/۳۵%) مورد (۷۶/۰ p: )، تومور با گرید بالا در ۹ (۶۰%) در مقابل ۲۳ (۱/۵۱%) مورد (۵۵/۰ p: )، تومور استیج ۴ در ۲ (۳/۱۳%) در مقابل ۲ (۴/۴%) مورد (۳۷/۰ p: )، درگیری پری نورال در ۴ (۷/۲۶%) در مقابل ۷ (۶/۱۵%) مورد (۳۴/۰ p: ) و هیدرونفروز در ۵ (۳/۳۳%) در مقابل ۱۷ (۸/۳۷%) مورد (۷۶/۰ p: ) دیده شد. در آنالیز چند متغیره، تنها رابطه بین فاصله تومور از گردن مثانه و وجود درگیری پروستات معنی­دار بود (۰۰۱/۰ p< ) .

نتیجه‌گیری نهایی

احتمال درگیری پروستات در بیماران مبتلا به TCC مثانه، در صورت نزدیکتر بودن تومور به گردن مثانه بیشتر است .

منبع : ejournal

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک