افتادگی لگن ورابطه آن بابروزبرخی بیماریها

در اکثرغریب به اتفاق مردم افتادگی اندامهای تحتانی مثل لگن یابه اصطلاح کوتاهی پامشکلی است که کمترکسی متوجه آن میشودوتنها زمانی پی به این موضوع میبرندکه توسط متخصصین یومی هوتراپی ویابعضاکایروپرکتهابه آنهاگوشزدشود.البته غالبالیزخوردن بندکیف از روی یکی ازشانه هاشخص را تاحدودی متوجه این امر(افتادگی لگن)مینمایدلیکن برای عوام درک این مطلب کمی دشواراست واولین سوالی که به ذهن خطورمیکند اینست که:من تابحال شکستگی یا سانحه ای نداشته ام پس این به اصطلاح کوتاهی چگونه رخ داده؟!!!

این اتفاق ازابتدابیشردردوران طفولیت ازلحظه وضع حمل وبعداً قنداق کردن اشتباه طفل وبه مرور بلحاظ جست وخیزهای مکرر رخ میدهدتاآنجاکه تازمان رشدوضعیت ایستایی شخص به جایی میرسدکه بهنگام ایستادن تکیه کل وزن خودرابه یکطرف معطوف داشته چراکه درآن وضعیت احساس راحتتری دارد.غافل ازآنکه سنگینی حاصله از یکتنه بودن مضاف برانحراف ستون فقرات اعضاء وجوارح دیگرراتحت الشعاع خودقرارمیدهد.حال با این اوصاف چنانچه فشاروسنگینی بوجودآمده بسمت راست باشدطبیعتاً ریه راست ، کبد , کیسه صفرا , کلیه راست , قولون , تخمدان(درخانمها) و بیضه ها را درگیرخواهدکرد و چنانچه بچپ باشد ریه چپ ، قلب ، طحال ، معده ، کلیه چپ و الا آخر.

بدیهی است حفظ تعادل آنهم دردنیای بیکرانی بنام بدن مختص یک چیزخاص نیست.بدن ازدوپیکره کامل ارگانیک وانرژیک تشکیل گردیده که درعین حال اینکه هرکدام کامل هستندازسوی دیگرمکمل یکدیگرنیزهستندووابستگی نسبی بهم دارند.حال تصورکنیدکبدی که سرشار از انرژی است بلحاظ فیزیکی تحت فشار مضاعف قراربگیرد.چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار.

چاره افتادگی لگن چیست؟

یومی هو تراپی یااصلاح مفاصل درحقیقت نوعی ماساژتخصصی به سبک ژاپنی است که دراین روش پس ازمعاینات خاص بالینی توسط متخصصین این امربیماران تحت درمان با ماساژقرارمیگیرندکه بسته به شدت و وخامت اختلال وهمچنین سن وسال آن طول درمان از۳ تا۳۰ جلسه یابیشتر(فلج اعضا)متغیر است.بیمار پس ازچندجلسه ماساژ امادگی آنراپیدا میکند تا لگن وی توسط دستان متخصص کشیده شود.معمولاً زمان موردنیاز برای این ماساژ ۴۵ دقیقه تا۶۰ دقیقه میباشد و باید بگویم این امر فاقد هرگونه دردیست.

منبع: طب سنتی چینی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک