از شـایـع‌تـریـن مشکلات مثانه

 ۱-تکرر ادرار

تکرر ادرار بیشتر از ۷ بار در روز که فاصله زمانی آن کمتر از ۲ ساعت باشد.

 ۲- ادرار شـبـــانــه

بـیــدار شــدن از خـواب جـهت دفع ادرار بیشتر از یک بار در طول شب

 ۳- فوریت ادراری

نیاز ضروری به دفع ادرار

 ۴- بی اختیاری ادراری

۵- بـــی اخـتـیــاری ادراری تــوام بــا فــوریــت

نشست ادراری غیرقابل کنترل با احساس شدید نیاز به دفع ادرار

۶-  بــی اخـتـیــاری ادراری تــوام بــا اسـتــرس: ریـزش ادرار بـا سرفه ، عطسه و دویدن

۷-  شب ادراری

۸-  سوزش

درد یا سوزش در موقع دفع ادرار

۹- ادرار خـونـی ( Haematuria)

دفع خون در ادرار

۱۰-  دفع شدن ادرار به سختی (Voiding Difficulty )

نیاز به  ‌زور زدن یا تامل در شروع ادرار

۱۱-  پـرولاپـس (Prolapse)

پرولاپس یا همان افـتـادگـی کـه مـخـتـص بـانوان است که در صورت احـسـاس یـا مـشـاهده یا خروج توده‌ای از واژن به بیرون صورت می پذیرد.
روش تشخیص کلیه بیماری های فوق الذکر با دریـافت شرح حال از بیمار، معاینه و در صورت نـیـاز تـسـت یـورودیـنامیک جهت درمان  به وسیله پزشک انجام می پذیرد.

دستگاه یورودینامیک ، دستگاهی کاملا  تشخیصی است که به طور وسیعی برای تشخیص بیماری های مربوط به قسمت زیرین سیستم ادراری مانند بی اختیاری ادراری به خصوص بی اختیاری در بانوان و تنگی مجرا در آقایان کاربرد دارد.

از شایع‌ترین مشکلات مثانه در مردان و زنان

۱-تکرر ادرار(Frequency): تکرر ادرار بیشتر از ۷ بار در روز که فاصله زمانی آن کمتر از ۲ ساعت باشد.
۲- ادرار شبانه (Nocturia): بیدار شدن از خواب جهت دفع ادرار بیشتر از یک بار در طول شب
۳- فوریت ادراری(Urgency): نیاز ضروری به دفع ادرار
۴- بی اختیاری ادراری
۵- بی اختیاری ادراری توام با فوریت ( Urge Incontinence ): نشست ادراری غیرقابل کنترل با احساس شدید نیاز به دفع ادرار
۶-  بی اختیاری ادراری توام با استرس (Stress Incontinence): ریزش ادرار با سرفه ، عطسه و دویدن
۷-  شب ادراری(Nocturnal Enuresis)
8-  سوزش (Dysuria): درد یا سوزش در موقع دفع ادرار
۹- ادرار خونی ( Haematuria): دفع خون در ادرار
۱۰-  دفع شدن ادرار به سختی (Voiding Difficulty ): نیاز به  ‌زور زدن یا تامل در شروع ادرار
۱۱-  پرولاپس (Prolapse): پرولاپس یا همان افتادگی که مختص بانوان است که در صورت احساس یا مشاهده یا خروج توده‌ای از واژن به بیرون صورت می پذیرد.

روش تشخیص کلیه بیماری های فوق الذکر با دریافت شرح حال از بیمار ، معاینه و در صورت نیاز تست یورودینامیک جهت درمان  به وسیله پزشک انجام می پذیرد.
انجام تست یورودینامیک در ارتباط با بیماران زیر الزامی است:

۱٫افرادی که مشکل در دفع ادرار دارند.
۲٫افرادی که بی اختیاری ادراری توام با سرفه و عطسه و نیاز به جراحی دارند .
۳٫افرادی که بی اختیاری ادراری فوریتی و توام با سرفه و عطسه دارند.
۴٫افرادی که مشکلات کمپلکس مثانه ای دارند.
۵٫افرادی که مشکلات ادراری و مثانه‌ای پس از جراحی قبلی و ژنیکولوژی دارند.
۶٫افرادی که جراحی بی اختیاری ادراری آن ها قبلا پاسخی نداده است.

منبع:پزشکی   دکتر محسن هاشمی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک