واريكوسلكتومي

 

[sbu_post_image]

واريكوسلكتومي و پارامترهاي اسپرم

يكي از عوامل ايجاد كننده ناباروري در مردان بيماري واريكوسل است كه اثرات منفي بر روي پارامترهاي اسپرم باقي مي گذارد. با انجام واريكوسلكتومي كه يكي از روشهاي موثر براي درمان آن مي باشد، بهبود قابل توجهي در پارامترهاي اسپرم بوجود خواهد آمد. هدف اين مطالعه بررسي پارامترهاي اسپرم قبل و بعد از واريكوسلكتومي و ميزان ايجاد باروري مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه به روش مداخله اي بر روي 118 زوج ناباروري كه با علت مردانه و داشتن بيماري واريكوسل طي سالهاي 83-82 به مركز ناباروري حضرت فاطمه الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشكي بابل، مراجعه كرده بودند انجام گرفت و پارامترهاي اسپرم قبل و بعد از واريكوسلكتومي و نتيجه حاملگي با يكديگر مقايسه شد.
يافته ها: نوع واريكوسل در 72 نفر (61%) يك طرفه و در 46 نفر (39%) دو طرفه بود. ميانگين (± انحراف معيار) تعداد اسپرم از 42.3±26.9 ميليون قبل از عمل به 48.4±27.1 ميليون بعد از عمل رسيد. همچنين متوسط حركت اسپرم (± انحراف معيار) از 50.8±18 درصد به 54.8±17.9 درصد و Round Cells از 1.9±4.7 به 0.6±3.3 درصد رسيد كه اين روند در هر سه حالت معني دار بوده است (P<0.007). ميانگين مورفولوژي طبيعي اسپرمها نيز بعد از عمل افزايش نشان داد ولي معني دار نبود. ميزان حاملگي، بعد از واريكوسلكتومي در 42% افراد ديده شد كه با احتساب تعدادي از افراد كه از روشهاي مختلف ART كمك گرفته بودند تا 48.3% افزايش نشان داد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه واريكوسلكتومي باعث افزايش پارامترهاي اسپرم شده و همچنين با افزايش ميزان مورفولوژي طبيعي اسپرم، باروري، تقريبا در نيمي از افرادي كه تحت اين عمل قرار گرفته اند، ايجاد گرديد.

تاثير عمل واريكوسلكتومي بر نتايج اسپرموگرام

چكيده:
اين مطالعه كارآزمايي باليني شاهدداري است كه با هدف بررسي تاثير عمل واريكوسلكتومي بر اسپرموگرام بيماران مبتلا به واريكوسل تحت باليني در فاصله سال هاي 1375 الي 1378 انجام شد. در اين بررسي 142 بيمار مبتلا به واريكوسل (63 بيمار با تشخيص واريكوسل تحت باليني بر اساس سونوگرافي ترانس اسكروتال به عنوان گروه مطالعه و 79 بيمار با تشخيص واريكوسل بر اساس معاينات باليني به عنوان گروه شاهد) با ميانگين سني 4.3±28.1 سال با رضايت شخصي وارد مطالعه شدند. ابتدا از هر بيمار دو نمونه اسپرموگرام به فاصله حداقل دو هفته تهيه گرديد و سپس بيماران تحت عمل واريكوسلكتومي خلف صفاقي (High Ligation وريد اسپرماتيك داخلي) قرار گرفتند و در فاصله 3 و 6 ماه بعد از عمل، دو نمونه اسپرموگرام مجدد از اين بيماران تهيه و نتايج پارامترهاي اسپرموگرام قبل و بعد از عمل مقايسه شدند. در اين مطالعه در حالي كه عمل واريكوسلكتومي در گروه باليني موجب بهبودي با اهميتي در پارامترهاي اسپرموگرام (به خصوص در پارامترهاي تعداد و تحرك) شد، در گروه تحت باليني چندان تغييري در كيفيت اسپرموگرام بعد از عمل بوجود نياورد و بين پارامترهاي تعداد اسپرم، تحرك و درصد مورفولوژي طبيعي آن قبل و بعد از عمل تفاوت معني داري وجود نداشت. از ديگر نتايج حاصل در اين مطالعه وجود اختلاف در سمت ابتلاء بود به طوري كه در گروه تحت باليني ابتلاء دو طرفه و سمت راست واريكوسل نسبت به بيماران گروه باليني بيشتر بود و همچنين سابقه ناباروري ثانويه در گروه تحت باليني نسبت به گروه باليني بيشتر گزارش گرديد. با توجه به تاثير ضعيف حاصل از عمل واريكوسل تحت باليني در اين مطالعه و اختلاف باليني قابل توجه بيماران گروه واريكوسل تحت باليني با گروه باليني (تفاوت قابل توجه سمت ابتلاء، سابقه باروري قبلي و تفاوت كيفيت اسپرموگرام قبل از عمل) در انتخاب درمان، نياز به تامل بيشتري احساس مي شود و عمل جراحي در اين دسته از بيماران بطور عجولانه به عنوان انتخاب اول ضروري به نظر نمي رسد و توصيه مي شود كه قبل از تصميم گيري به عمل جراحي در آنان عوامل ديگر اختلالات اسپرموگرام و ناباروري نظير اختلالات هورموني، ناهنجاري هاي مجاري تناسلي دروني و اختلالات ايمونولوژيك بيشتر بررسي شود.

منبع : magiran و kmusjournal

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان