ورم بیضه در مزاجهای مختلف

ورم بیضه در مزاجهای مختلف

بسیارى از بیماریها موجب ورم بیضه ها مى شود که مهمترین و شایع ترین آنها ورم بیضه در مبتلایان به تب مالت و ورم بیضه در بیماران مبتلا به اریون یا ورم غده بناگوش مى باشد ضربه ها، واریس بیضه و آب آوردن آنها و بیماریهاى بدخیم نیز عامل مهمى در بزرگ شدن بیضه ها مى باشد، عفونت ها را بطور کلى نبایستى از نظر دور داشت ، براى معالجه مبتلایان به اورکیت (ورم بیضه ) با معالجه بیمارى اصلى بهبودى مى یابند از نظر گیاه درمانى مهم تعدیل مزاج و پاکسازى عامل بیمارى است که آن را خلط غالب گویند که با شناختن علائم و نشانه هاى هر یک از مزاجهاى چهارگانه ، معالجه و درمان آن آسان مى شود.

درمان ورم بیضه

تخم خرفه ، اسپرزه ، تخم گشنیز، برگ تاجریزى ، یا دانه آن ، برگ کاسنى ، یا تخم آن ، آرد جو، آرد باقلا و عدس را مخلوط کرده خمیر نموده بر محل تورم ضماد نمایند یا بابونه ، مغز ناخنک ، آویشن شیرازى ، تخم کتان ، برگ کلم را نرم کوبیده با لعاب اسپرزه خمیر کرده ضماد نمایند یا پماد بابونه یا مغز ناخنک یا تخم شوید را کوبیده با لعاب دانه خطمى خمیر کرده ضماد کنند.

معالجات فوق مربوط به مزاج دموى مى باشد.

درمان ورم بیضه در مزاج بلغمى

جوشانده تخم ترب ، شبت ، ریشه شیرین بیان به مدت سه روز صبح و عصر ادامه دهند یا ریشه شیرین بیان ۱۰ گرم ، بادیان ۵ گرم جوشانده با گل قند میل نمایند و مغزناخنک ، بابونه ، تخم کتان ، مقل ، موم از هر کدام ۱۰ گرم نرم کوبیده در روغن یا آب گل شب بو یا در سفیده تخم مرغ یا در خمیر آرد باقلا ریخته پس از پختن ضماد نمایند و یا بابونه ، مغز ناخنک و خطمى از هر کدام ۱۰ گرم نرم کوبیده در روغن بابونه پخته ضماد کنند و با جوشانده آب نعناع و مرزنجوش محل متورم را بشویند و کمپرس نمایند و ثقل (تفاله ) این داروها را روى محل متورم ضماد کنند.

ورم بیضه یا آلت در مزاجهاى سوداوى

درمان ورم بیضه یا آلت در مزاجهاى سوداوى:

پاک سازى سودا کنند، از جوشانده بادیان ، ریشه شیرین بیان ، بالنگو در گل قند استفاده نمایند. و مدت چند روز این داروها را میل نمایند. مقل ارزق ، بابونه ، اکلیل ، برگ کلم ، مغز ساق گاو، پیه مرغ اشق میعه تخم شنبلیله همه را نرم کوبیده در روغن حل کرده بمالند یا اشق را در سکنجبین حل کرده در سبوس گندمى که قبلا سائیده شده است ریخته ضماد نمایند و مرهم هاى بالا را مرتبا عوض کنند، آرد باقلا، آرد جو، آرد نخود و مویز را در روغن پخته ضماد نمایند یا تخم شوید، نخود، اکلیل ، و بابونه را پخته ضماد کنند یا در آب کلم ریخته ضماد کنند. پیه مرغ ، مغز ساق گاو، روغن زیتون ، و مقل را درهم گداخته بمالند آرد نخود به تنهائى محلل (حل کننده ) ورمها است (به صورت ضماد).

علت ورم بیضه

اگر ورم بیضه در اثر سوزاک باشد

برگ شانه ، ریوند، تاجریزى ، را سائیده ضماد کنند، بیضه را با آب برگ شاهدانه یا شاهدانه کوبیده حل شده در آب بشویند یا برگ پیاز و برگ خطمى را کوبیده آب آن را بمالند.

برگ درمنه ، و آرد جو و باقلا را درهم آمیخته ضماد کنند، یا زیره ، آرد باقلا و موم و روغن را آمیخته ضماد نمایند. اشق را در سرکه حل کرده ضماد کنند. آرد هسته خرما و خطمى ضماد کنند، گل ارمنى جدوار، هلیله زرد، در سفیده تخم مرغ سائیده ضماد کنند دیگر ضماد شنبلیله ، تخم کتان ، برگ خطمى ، تاجریزى ، اکلیل ، را نرم کوبیده در شیر حل کرده به کار برند.

مغز تخم بیدنجبیل را در روغن زیتون پخته ضماد نمایند، اینها که گفته شد همه از داروهاى ضد ورم مؤثر مى باشند.

 منبع : hakimabbas

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک