نتیجه جستجو برای:  – برگه 4

غدد فوق کلیوی

غدد فوق کلیوی

 [sbu_post_image] غدد فوق کلیوی روی کلیه ها قرار دارند و وزن هر غده حدود ۵ گرم است. غدد فوق کلیوی از دو بخش قشر(Adrena Cortex )

ادامه مطلب
غدد فوق کلیوی

وظایف غدد فوق کلیوی

غده‌ها بافتهایی هستند که سلولهای آنها ، برای ترشح کردن موادی ویژه تخصص یافته اند. بعضی از غده‌ها ، مانندغدد گوارشی، ترشحات خود را از

ادامه مطلب