نتیجه جستجو برای:  – برگه 5

سرطان غدد فوق کليوي

سرطان غدد فوق کليوي   غدد فوق کليوي غدد کوچکي هستند که بر روي هر يک از کليه ها قرار دارند. کليه ها در عمق

Read More »

غدد فوق كليوي و خستگی

 [sbu_post_image غدد فوق كليوي كي خسته مي شوند؟ غدد فوق كليوي درون ريز مثلثي شكل بوده و دقيقا بالاي كليه ها قرار دارند و مسئول

Read More »