instagram
telegram
phone
15 دسامبر 2013
prostatectomy

جراحی واریس بیضه

  در واریکوسلکتومی اقدام به بستن وریدهای بیضه مبتلا می‌باشد که پس از بسته شدن این وریدها به تدریج به دلیل عدم حرکت خون، وریدهای بسته […]