instagram
telegram
phone
17 دسامبر 2013
1297333

درمان دارویی واریکوسل

  درمان این بیماری تنها اقدامات مداخله گرانه (غیر درمان خوراکی یا دریافت دارو از طریق تجویز) است. در ساده‌ترین روش تزریق مواد ایجاد کننده بسته […]
15 دسامبر 2013
prostatectomy

جراحی واریس بیضه

  در واریکوسلکتومی اقدام به بستن وریدهای بیضه مبتلا می‌باشد که پس از بسته شدن این وریدها به تدریج به دلیل عدم حرکت خون، وریدهای بسته […]