اسکار کليه

[sbu_post_image]

 بررسی بروز اسکار کليه و رابطه ريفلاکس ادراری با آن در کودکان مبتلا به عفونت کليوی

با توجه به شيوع عفونت ادراری و نقش قابل توجه آن در بروز اسکار کليوی و همچنين رابطه ريفلاکس ادراری با بروز اسکار، اين تحقيق روی کودکان مبتلا به عفونت کليوی مراجعه کننده به بيمارستان های طالقانی و لبافی نژاد در سالهای 77-1376 انجام شد. اهداف تحقيق عبارت بودند از: تعيين ميزان بروز اسکار کليه و رابطه ريفلاکس ادراری با بروز اسکار کليه در عفونت کليوی. مواد و

بررسی روی 36 کليه انجام گرفت. عفونت کليوی بر اساس داشتن علايم بالينی، کشت مثبت ادرار، اسکن غير طبيعی با Tc99تشخيص داده شد. کودکان دارای آنوماليهای سيستم ادراری و نيز اسکار قبلی از مطالعه حذف شدند. ريفلاکس ادراری بر اساس انجام VCUG (در پسران به روش استاندارد و در دختران به روش راديوايزوتوپ) تشخيص داده شد و بيماران به مدت حداقل 6 ماده مورد پيگيری قرار گرفتند و بروز اسکار در نمونه ها بررسی و ميزان واقعی آن در جامعه برآورد شد. همچنين نقش ريفلاکس ادراری در بروز اسکار تعيين گرديد.

از 36 کليه مورد مطالعه در 5 کليه (13.2%) اسکار بروز نمود. 11 کليه بدون ريفلاکس به عنوان گروه شاهد و 25 کليه دارای ريفلاکس ادراری به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند. اسکار کليه در 9.1% کليه های گروه شاهد و 16% کليه های گروه مورد مشاهده شد. اين اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. درضمن مشاهده گرديد که اسکار کليه در سنين پايين تر شايع تر است. نتيجه گيری و توصيه ها: از آنجا که تشکيل اسکار از عوارض شناخته شده عفونت ادراری و پرفشاری خون و بيماری نهايی کليه از عوارض ديررس تشکيل اسکار هستند، پيشگيری، تشخيص زودرس، درمان مناسب و پيگيری کافی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری ضروری است.

منبع :pajoohande

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان