دلایل بیماری بیضه نزول نکرده:

دردوران جنینی بیضه داخل شکم قرار دارد که با رشد جنین بتدریج وارد کیسه بیضه می شود واگر نزول بیضه درهرمرحله ای متوقف شود بیماری بیضه نزول نکرده رخ می دهد. دلیل بیماری بیضه نزول نکرده را مشکلات ژنتیک،هورمونی ،اختلال ساختاری درمسیرنزول،و…می دانند.

شیوع بیماری بیضه نزول نکرده:

از۳۰% درنوزادان کم وزن ونارس تا ۳%درنوزادان طبیعی متفاوت است که نزدیک به ۷۷%این بیماران تا ۳ماه بعد تولد خودبخود بیضه اشان پائین می آیدولی نزول بیضه بعد ۶ماهگی نادر است.شایعترین عمل جراحی دربچه ها، جراحی بیماری بیضه نزول نکرده است

عوارض بیماری بیضه نزول نکرده:

درد – پیچش بیضه - مشکل روانی درسنین مدرسه – سرطان بیضه – عقیمی (درنوع یکطرفه۴۰% ودرنوع دوطرفه ۷۰%) – فتق یا پرده کشاله ران

تشخیص بیماری بیضه نزول نکرده:

با انجام معاینه بالینی است(بخصوص درغربالگری بدو تولد ).ولی درموارد مشکوک که بیضه قابل لمس نباشد ازسونوگرافیMRI ،لاپاراسکوپی وگاها بررسی هورمونی اختصاصی استفاده می شود.

درمان بیماری بیضه نزول نکرده:

انجام جراحی قبل یکسالگی وترجیحا ۶ تا ۹ ماهگی است که با ۲برش در ناحیه کشاله ران وکیسه بیضه انجام میگیرد. وبیضه پائین آورده شده و موقعیتش درکیسه بیضه تثبیت می شود.

سایر درمانها بیماری بیضه نزول نکرده:

 تزریق هورمون که بدلیل پاسخ کم درحدود ۲۰% وعوارض زیاد کاربرد بسیار کمی دارد.

گاها بدلیل بیضه کوچک وتحلیل رفته ،بیضه داخل شکمی، بیضه با پایه عروقی کوتاه و…بیضه می بایستی بطورکامل ازبدن خارج شود.

توجه: انجام جراحی باعث رفع مشکلات مربوط این بیماری که گریبانگیر بچه می شود،خواهد شد ولی بنظر میرسد تاثیری برمیزان باروری درآینده ندارد.

منبع: کلینیک اورولوژی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک