بررسي تاثير درمان خوراكي با آنتي بيوتيك

بررسي تاثير درمان خوراكي با آنتي بيوتيك
بررسي تاثير درمان خوراكي با آنتي بيوتيك

بررسي تاثير درمان خوراكي با آنتي بيوتيك در پيشگيري از عفونت اپيزيوتومي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان علوي اردبيل در سال 80

اپيزيوتومي شايعترين عمل جراحي مامائي بوده و عفونت آن ناشايع است شيوع آن 1/0% گزارش شده و ميزان عفونت با پارگي درجه 3و4 به 1 الي 2% افزايش مي يابد. علائم باليني عفونت اپيزيوتومي شامل درد موضعي ، ديزاوري تغيير رنگ قرمز يا قهره اي محل برش و تورم لبه زخم و در موارد شديد باز شدن بخيه ها و ترشح مايع سروزي ، خون يا اگزوداي چركي از محل زخم مي باشد در اكثر مراكز ايران براي پيشگيري از عفونت اقدام به تجويز آنتي بيوتيك خوراكي حداقل به مدت 5 روز بعد از زايمان مي نمايند. با توجه به قيمت بالاي آنتي بيوتيك و تعداد زياد بيماراني كه زايمان همراه اپي زيوتومي دارند، هزينه بالائي را به خود اختصاص مي دهد.

 اهداف:

پژوهش حاضر باهدف تعيين ميزان شيوع عفونت اپيزيوتومي و تعيين تاثير درمان خوراكي با آنتي بيوتيك در پيشگيري از عفونت اپيزيوتومي در زنان كم خطر مراجعه كننده به مركز آموزشي ، درماني علوي اردبيل در سال 80-79 انجام شده است.

روش تحقيق :

اين پژوهش يك مطالعه كار آزمائي باليني بوده و جامعه پژوهش كليه خانمهاي حامله شكم اول و دوم كم خطر مراجعه كننده به بيمارستان علوي بوده است معيارهاي انتخاب بيماران كم خطر شامل پارگي كيسه آب كمتر از 6 ساعت ، تعداد معاينه واژينال در طول ليبر كمتر از 6 بار ، طول مدت مرحله دوم زايمان 50 دقيقه يا كمتر، شستشوي كامل دستگاه تناسلي حين زايمان و عدم استفاده از واكيوم يا فورسپس در ختم زايمان بوده است. خانمهاي حامله واجد شرايط فوق به طور تصادفي به دو گروه 203 نفره تجربي و مقايسه تقسيم شدند به گروه اول كپسول آمپي سيلين و به گروه بعدي دارو نما داده شد.

 بيماران در روز دهم بعد از زايمان از نظر عفونت محل اپي زيوتومي مورد بررسي قرار گرفتند براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و براي تعيين ارتباط بين متغيرها از آزمون x2 استفاده شد. نتايج :

در 38 نفر (3/25%) گروه شاهد و 17 نفر از (1/11%) گروه تجربي و با در نظر گرفتن معيارها، عفونت ديده شده است و بين ابتلا به عفونت در دو گروه آزمون آماري مجذور كاي تفاوت معني داري را نشان داده است (x2=10/27 df=1 P=0/0001). شيوع عفونت اپيزيوتومي در تحقيقات مشابه كشورهاي خارجي 8/0% -35/0% و در مركز آموزشي ، درماني علوي اردبيل 1/11% در گروه تجربي و 3/25% در گروه مقايسه بوده كه بسيار بالاتر از آمار جهاني است و بين شيوع عفونت در گروه تجربي و كنترل تفاوت معني دار آماري مشاهده شده، بنابراين تجويز آنتي بيوتيك پس از زايمان در شرايط فعلي در اين مركز ضروري است.

منبع: اطلاعات تحقیقاتی

 پيشگيري از عفونت

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان