مقایسه اثرات و عوارض بی حسی نخاعی یکطرفه با دو طرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

مقایسه اثرات و عوارض بی حسی نخاعی یکطرفه با دو طرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی
مقایسه اثرات و عوارض بی حسی نخاعی یکطرفه با دو طرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

محدودیت بلوک سمپاتیک در بی حسی نخاعی تغییرات همودینامیک را ممکن است به حداقل برساند. این مطالعه مزایا و معایب بی حسی نخاعی استاندارد را با بی حسی نخاعی یکطرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی مقایسه کرده است.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر تصادفی از فروردین ماه تا اسفند ماه 1390 در بیمارستان قائم انجام شده است.بیماران به طور تصادفی به دو گروه 36 نفره تقسیم شدند. بی حسی نخاعی با بوپیواکائین هیپرباریک 5/0% با سوزن Quincke شماره 25 در دو گروه بیماران با ASA I-II که به اتاق عمل جراحی ارتوپدی مراجعه کرده بودند انجام شد. در گروه A بیمار در وضعیت نشسته با cc5/2 بوپیواکائین هیپرباریک بی حسی نخاعی انجام شد و بلافاصله در وضعیت سوپاین قرار گرفت. در گروه B بیمار در وضعیت دکوبیتوس لاترال به طوری که اندام هدف در پایین باشد قرار گرفت و سپس بی حسی نخاعی با cc5/1 بوپیواکائین سرعت s30/ml1 انجام شد و مدت 20 دقیقه در این وضعیت بود و بعد به وضعیت سوپاین منتقل شد. اطلاعات به دست آمد هبا نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
اطلاعات دموگرافیک مشابه هم بودند. زمان شروع بلوک حسی و حرکتی در گروه A کمتر بود. (00/0p=)، اما مدت زمان بلوک حرکتی و حسی در گروه B کمتر بود (5%p‹).میزان موفقیت بی حسی نخاعی یکطرفه در گروه B حدود 45/94% بود و در دو بیمار بی حسی نخاعی دوطرفه شد. بروز عوارض (تهوع، سردرد، هیپوتانسیون) در گروهB کمتر بود (02/0p=).
نتیجه گیری
بی حسی نخاعی یکطرفه با تکنیک دوز کم، حجم پائین، تزریق آهسته ایجاد بلوک کافی حسی و حرکتی کرده و همراه با ثبات همودینامیک می باشد. رضایت بیماران بهتر بوده و بروز عوارض نخاعی کمتر بوده و از بلوک غیر لازم طرف مقابل جلوگیری می کند.

منبع: دانشکده علوم مشهد

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان