آنژيوگرافي كليه

[sbu_post_image]

آنژيوگرافي عروق كليه

ارزيابي عروق كليه جهت کم کردن ریسک پس زدن پیوند کلیه با استفاده از آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري (CTA) و آنژيوگرافي عروق كليه به روش  متداول در داوطلب پیوندكليه و مقايسه با يافته هاي حين عمل آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري (CTA) يك روش آنژيوگرافي عروق كليه كم تهاجمي براي تصويربرداري عروق کلیه بدون عوارض دستكاري مستقيم عروق بزرگ کلیه است و كاربردهاي عمده آن در ارولوژي شامل ارزيابي عروق كليه براي آمادگي نفركتومي فرد داوطلب پیوند کلیه قبل از جراحی پیوند، تشخيص عروق خارجي در ارزيابي تنگي اتصال حالب به لگنچه و تشخيص تنگي شريان كليه مي باشد. اين مطالعه به منظور ارزيابي عروق كليه قبل از عمل داوطلب زنده پیوند كليه با استفاده از آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري و آنژيوگرافي عروق كليه به روش  متداول و مقايسه با يافته هاي حين عمل انجام شد.
در اين مطالعه توصيفي وضعيت عروق كليوي 70 داوطلب زنده پیوند كليه با  آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري و 30 داوطلب زنده پیوند كليه با روش آنژيوگرافي عروق كليه به روش  متداول قبل از عمل با وضعيت عروق كليه اين بيماران در هنگام عمل توسط دو مشاهده گر در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد طي اسفند 1385 لغايت ارديبهشت 1387 مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت.
يافته ها : در گروه آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري در دو بيمار دو وريد اصلي كليه حين عمل مشاهده شد كه در آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري گزارش نشده بود. در گروه آنژيوگرافي عروق كليه به روش  متداول در يك بيمار حين عمل دو وريد اصلي كليه مشاهده شد كه با روش آنژيوگرافي عروق كليه به روش  متداول مشخص نشده بود. در هر دو گروه شريان هاي فرعي كليه تشخيص داده شده بود. دقت براي تشخيص آناتومي شريان اصلي كليه در آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري و آنژيوگرافي عروق كليه به روش  متداول 100درصد بود. دقت تشخيصي آناتومي وريد اصلي كليه براي آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري 1/97 درصد و براي آنژيوگرافي عروق كليه به روش  متداول 6/96درصد به دست آمد.
نتيجه گيري : اين مطالعه نشان داد كه دقت تشخيصي روش آنژيوگرافي عروق كليه به روش كامپيوتري و روش آنژيوگرافي عروق كليه به روش  متداول در مورد عروق اصلي كليه تقريباً يكسان مي باشد.

برگرفته از magiran

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان