تومور مثانه

تومور مثانه

ایمونوتراپی داخل مثانه‌


 مقایسه درمان داخل مثانه ای شیمی درمانی با ایمونوتراپی در سرطان های سطحی مثانه

اساس درمان ترانزیشنال سل کارسینومای سطحی مثانه به دنبال TURBT (برداشتن تومور مثانه از طریق مجرای ادرار)، درمان داخل مثانه ای با شیمی درمانی یا ایمونوتراپی است. ولی همه روش ها از لحاظ پاسخ درمانی و میزان عوارضی که ایجاد می نمایند با محدودیت هایی روبرو می باشند. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه شیمی درمانی توام با تیوتپا به علاوه مایتومایسین C و نتیجه پاسخ به درمان و میزان عوارض و عود مجدد و مقایسه آن با ایمونوتراپی انجام شده است.
● روش کار:
این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیماران مبتلا به سرطان مثانه که در بخش های ارولوژی بیمارستان قائم (عج) و موسی بن جعفر (ع) بستری شده بودند در سال ۸۳-۱۳۷۶ انجام شده است. تعداد ۱۴۰ بیمار با ترانزیشنال سل کارسینومای مثانه بعد از TURBT اولیه به طور تصادفی به چهار گروه ۳۵ نفری تقسیم و تحت درمان داخل مثانه ای شامل تک درمانی با تیوتپا، تک درمانی با مایتومایسین C، تک درمانی با BCG و درمان توام (تیوتپا و مایتومایسین C) قرار گرفته در هر ۴ روش فوق بیماران طی دو سال، اول هر ۳ ماه و سپس هر ۶ ماه مورد معاینه بالینی، آزمایشگاهی (U/A, CBC) و سیستوسکوپی قرار گرفتند. همچنین فرمول شمارش خونی برای بیماران قبل از هر نوبت درمان بعد از ۸ هفته انجام شد. مشخصات فردی و نتایج آزمایشگاهی و درمان ها در پرسشنامه ای جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و کای اسکوئر پردازش شد.
● نتایج مقایسه درمان داخل مثانه ای شیمی درمانی با ایمونوتراپی :
حداکثر شیوع تومور مثانه در دهه های ۷ و ۸ و میانگین سنی ۶۶ سال بود. ۳.۵% کارسینوم این سایتو، stage Ta %۴۳.۵ و ۵۳% مبتلا به stage T۱ بودند. بیشترین جایگزینی تومور در دیواره های جانبی و قاعده مثانه (۹۴%) بود.
میزان عود تومور با BCG) تراپی) به صورت بارز کمتر از سه روش دیگر و فاصله زمانی عود نیز به صورت چشمگیر طولانی تر از سه روش دیگر بود. همچنین بیشترین میزان سیستیت مربوط به BCG و کمترین میزان مربوط به گروه توام درمانی بود. عوارض خونی و آلرژیک با توام درمانی به طور آشکار کمتر از تک درمانی ملاحظه شد.
● نتیجه گیری مقایسه درمان داخل مثانه ای شیمی درمانی با ایمونوتراپی:
کمترین میزان عود متعلق به BCG تراپی است اما میزان عوارض آن خصوصا سیستیت بالا است. از سویی به کارگیری شیمی درمانی توام به صورت مشخصی در کاستن عوارض در جراخی مثانه چه موضعی چه سیستمیک موفق بوده و کمترین میزان عوارض را نیز به دنبال داشته و پاسخ درمانی آن مشابه با تک شیمی درمانی است.

برگرفته از سایت ویستا

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان